İletişim

Aydınlatma Metni

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
CPS: Kavaklıdere Mahallesi Tunus Caddesi No:20 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, CPS İnşaat Taahhüt Turizm Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi’ni
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri Sorumlusu
KVKK uyarınca muhatap, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, danışmanlık hizmeti alan, program ortağı ve/veya şirket çalışanı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen CPS tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;
-> Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
-> Doğru ve gerektiğinde güncel
-> Belirli, açık ve meşru amaçlar için
-> İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
-> İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde CPS’nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde,
CPS’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, iş birliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, şirket yöneticileri/çalışanları, CPS bünyesindeki şirketler, CPS yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilciler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz CPS tarafından

-> CPS tarafından yürütülen idari ve mali operasyonların yürütülmesi,
-> CPS’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
-> İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
-> CPS’nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
-> CPS Web Siteleri İletişim Formları
-> CPS Web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları
-> Bilgi güvenliği yönetim sistemine başvuru işlem ve formları
-> İş Başvuru Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak CPS İnşaat Taahhüt Turizm Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti’nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
->

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f. KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili CPS’ye yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.